Wyszukaj:
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Gmina
•  Historia
•  Charakterystyka gminy
•  Platerówka
•  Włosień
•  Zalipie
•  Przylasek
  Urząd Gminy Platerówka
•  Dane teleadresowe
•  Władze Gminy
•  Struktura Organizacyjna UG
•  Zadania
•  Biuletyn Gminny
  Aktualności - komunikaty, wydarzenia
•  Komunikaty, ogłoszenia bieżące
•  Wydarzenia 2008 r.
•  Wydarzenia 2009r.
•  Wydarzenia 2010r.
•  Wydarzenia 2011r.
•  Wydarzenia 2012r.
•  Wydarzenia 2013r.
•  Wydarzenia 2014r.
  Link do ESP
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Szkoła Podstawowa w Platerówce
•  Link
  Sport w Gminie
•  LZS Włosień
•  LZS "ORZEŁ" Platerówka
  Agencja Nieruchomości Rolnej
•  Przetargi Agencji
  Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna "SUPLAZ"
•  Zaopatrzenie gminy w wodę i odbiór ścieków
  COBORU
•  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Roślin
  Rozkład jazdy busów
•  Kursy busów do Platerówki i z Platerówki
  Mikroporady
•  Link
Pomoc
Statystyki
Urząd Gminy Platerówka » Zadania obrazek Wersja do druku

Zadania Urzędu

Urząd Gminy stanowi aparat pomocniczy Wójta oraz Rady Gminy zapewniający realizację zadań własnych gminy.

Zadania te obejmują w szczególności sprawy:
·   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
·   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
·   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
·   lokalnego transportu zbiorowego,
·   ochrony zdrowia,
·   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
·   gminnego budownictwa mieszkaniowego,
·   edukacji publicznej,
·   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
·  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
·   targowisk i hal targowych,
·   zieleni gminnej i zadrzewień,
·   cmentarzy gminnych,
·   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
·   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
·   polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
·   wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
·   promocji gminy,
·   współpracy z organizacjami pozarządowymi,
·   współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje ponadto zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.  


Redaktor: Teresa Tońska, Źródło: Teresa Tońska, Ilość wyświetleń: 2889, Utworzony: 2008-03-04 10:52:46, Ostatnia zmiana: 2008-03-04 13:37:34 Historia zmian